دوره توانمندسازی سرگروههای استان آذربایجان غربی در پنج دور در سطح استان آذربایجان غربی برگزار گردید. 

دوره اول خواهران در مرکز آموزش حر خوی با حضور خواهران شمال و مرکز استان از تاریخ 95/6/2 تا 95/6/4 برگزار شد.

دوره دوم برادران در مرکز آموزش حر خوی با حضور برادران شمال و مرکز استان از تاریخ 95/6/6 تا 95/6/8 برگزار شد.

دوره سوم برادران در مرکز آموزش حر خوی با حضور برادران مرکز استان  از تاریخ 95/6/9 تا 95/6/11 برگزار شد.

دوره چهارم خواهران در دانشگاه شهید باکری میاندوآب با حضور خواهران شهرستانهای شیعه و سنی جنوب استان از تاریخ 95/6/9 تا 95/6/11 برگزار شد.

دوره پنجم برادران در دانشگاه شهید باکری میاندوآب با حضوران برادران شهرستانهای شیعه جنوب استان از تاریخ 95/6/13 تا 95/6/15 برگزار شد.

و در کل به تعداد 878 نفر ( 507 نفر برادر و 371 نفر خواهر) از سرگروههای استان دوره توانمدسازی سرگروهها را در سه ماهه دوم سال 95 گذراندند.

dscn9142 dscn9147 dscn9159 dscn9160 dscn9181 dscn9279

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA