«غمنامه برجام» به تجربه برجام و اشتباهات تیم مذاکره کننده در مذاکرات هسته ای می پردازد.

این مستند را از لینک زیر دانلود نمایید.

غمنامه برجام