این مسلمانان (انسانها) به چه گناهی کشته شده اند؟ چرا کسی کاری نمی کند؟

2012_7_16_9_59_37

359984_125 2434832

13910426000362_PhotoL