طی جلسه ای در روز 21 فروزدین ماه با حضور مسئولیت تعلیم و تربیت نواحی و سپاههای شهرستانی استان آذربایجان غربی و مدیران معاونت تعلیم و تربیت برنامه های ابلاغی سال 1397 بررسی شد.

۲۰۱۸۰۴۱۰_۰۹۳۶۱۲

۲۰۱۸۰۴۱۰_۰۹۳۶۲۳

۲۰۱۸۰۴۱۰_۰۹۳۶۵۳

۲۰۱۸۰۴۱۰_۰۹۳۷۳۵

۲۰۱۸۰۴۱۰_۰۹۳۷۴۰

۲۰۱۸۰۴۱۰_۰۹۳۷۴۸

۲۰۱۸۰۴۱۰_۰۹۳۷۵۹