تاجگردون نماینده حامی دولت نوشت: شک ندارم بانک مرکزی و بخشی از دولت ماموریت خراب کردن اوضاع کشور دارند