دوره توانمندسازی سرگروههای خواهر ناحیه مقاومت بسیج ارومیه از مورخه 1397/6/20 تا 1397/6/22 با حضور 93 نفر شرکت کننده در محل کانون جوانان بسیج ارومیه برگزار شد.