دی ماه ۹۴:
امضای کری تضمین است
بهمن ماه ۹۷:
توافق با واشنگتن ارزش جوهر هم ندارد!

پس حتما توافق با اروپا ارزش جوهر داره که هنوز توی برجام موندید.