دوره توانمندسازی سرگروههای صالحین (تکمیلی) در رده های سپاه مهاباد و نواحی ارومیه و میاندوآب با حضور سرگروههای فعال برگزار گردید.

در دوره سپاه مهاباد 65 نفر از سرگروههای برادر و خواهر و اساتید ویژه از مهاباد و میاندوآب از مورخه 20/8/98 تا 21/8/98 در محل طلائیه مهاباد برگزار گردید.

در دوره میاندوآب 95 نفر از سرگروهها و اساتید ویژه ارکان شجره طیبیه صالحین و استادیار محترم از مورخه 22/8/98 تا 23/8/98 در محل دانشگاه سماء برگزار گردید.

در دوره ناحیه ارومیه 75 نفر سرگروه خواهر و برادر و با حضور نمایندگی محترم ولی فقیه در سپاه استان از تاریخ 8/8/98 تا 9/8/98 در حوزه علمیه الزهرا برگزار گردید.